KVKK

ZİYARETÇİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

A) Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Kişisel Verileri Koruma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Sanko Makina Pazarlama ve Tic. A.Ş ailesi Veri Sorumlusu olarak, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.

B) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz Şirketimiz güvenliğinin tesisi ve Şirketimiz tarafından ziyaretçilere sunulmuş olan internet erişim imkânından faydalanırken tarafınızca iletilen kişisel verileriniz, erişim kayıtlarının yönetimi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ( Satış Sonrası Hizmetler, Yedek parça Temini gibi), Şirketimiz tesislerinin güvenliğinin sağlanması amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilecektir.

C) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere iş ortaklarımıza, Kanun ve Mevzuat kaynaklı Satış Sonrası Hizmet yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla Yetkili Servislerimize, Yetkili Bayilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, 6698 sayılı Kanun’un 8 ve 9 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

D) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen hukuki sebebe dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, Elektronik ortamda ( Satış Sonrası Hizmet Portali, Call Center aramalarınız, Bayi Satış Portali uygulamaları üzerinden) Şirketimiz içinde internete erişiminiz durumunda telefon numaranız, satın aldığınız ürün ile ilgili ruhsat bilgileriniz ve kimlik bilgileriniz ( Adı, Soyadı, Adres, Telefon Numarası, Araç Plakası ve Ruhsat Bilgileri) ziyaretiniz esnasında tesislerimiz içerisindeki içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile toplanmaktadır. Bahsi geçen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

E) Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız KVKK 11 Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

  • a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • f) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme
  • g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınız bulunmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen www.sankomakina.com.tr üzerinden Kişisel Veri Koruma Politikamızı inceleyiniz.

KVKK Politikası
Çerez Politikası
KVKK Başvuru Formu
Aydınlatma Metni