SB 43 BH

Yag Akis Hizi (lt/min)50-90
Darbe Orani (B.P.M)400-800
Ana Makina Agirligi (ton)4-9
Çalisma Agirligi (kg)345