SB 40 BH

Yag Akis Hizi (lt/min)40-70
Darbe Orani (B.P.M)500-900
Ana Makina Agirligi (ton)4-8,5
Çalisma Agirligi (kg)285